"אניטה יבין – התפתחות תינוקות!" הינו אתר קניות מקוון המשמש כחנות אינטרנט.
האתר מופעל על ידי "אניטה יבין – להתפתחות תינוקות" הממוקמת בפרד חנה כרכור

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. האתר – חנות האינטרנט המקוונת: "אניטה יבין – התפתחות תינוקות"
2. מפעילת האתר: "אניטה יבין – התפתחות תינוקות"
3. זמן אספקת הסחורה: עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה, ימי עסקים אינם כוללים את ימי
שישי, שבת, ערבי חג, חג. בימי חול המועד יתכנו עיכובים במשלוחים.
4. יום ביצוע הרכישה – היו בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח
5. כתובת למשלוח – הכתובת שצוינה ככתובת למשלוח ההזמנה ע"י הלקוח
6. הניסוח בתקנון זה הינו לזכר מטעמי נוחות, אך נכון לשני המינים
כללי
1. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת ציוד ואביזרים לתינוקות ופעוטות והוא בבעלות המפעילה
ומנוהל על ידה.
2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למפעילת האתר במייל
anita.yavin@gmail.com
3. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי
הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המפעילה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
4. רישומי המחשב של המפעילה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.
5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי
וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מפעילת האתר שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים
מהאתר ו/או לשנות את האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא
כל התראה מוקדמת.
7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר. כן
מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות
מדויקות ככל האפשר
8. המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או מגוון הצבעים שתמונותיהם
מופיעות באתר.
9. המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך
יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות המפעילה לא תישא באחריות כל
שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ,
על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח, כהטבה ללקוחות החנות, ברכישה מעל 100 ₪ עלות
המשלוח תחול על מפעילת האתר.
11. מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים (במידה
קיימים) מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה, הוא
המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם
עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
12. מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת
להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה
מוקדמת על כך.
13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים
על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי
תקשורת אחרים.
14. בעת עדכון סל הקניות, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל
הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

ביצוע הזמנות דרך האתר
1. כל גולש יכול לבצע הזמנה באתר, אין תנאים מקדימים לרכישה באתר
2. מפעילת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחות כל שימוש בפרטי הלקוחות, למעט לקוחות שאישרו
קבלת מידע פרסומי ואז ייעשה שימוש בכתובת המייל / מספר טלפון בלבד של הלקוח.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים
הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל
להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם במועדם ובכלל. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים
מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין משלוח חוזר. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור
ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.
5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה
חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך
והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני הספק הרלוונטי במועד
האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא
הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם
לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שמפעילת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה
ואכן שילם למפעילה ו/או תבטל המפעילה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי
ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא
ניתן לספק אותו – במצבים אלו תיצור מפעילת האתר קשר עם הלקוח להצעת חלופה ובמידת
הצורך תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם
למפעילה על ידי הלקוח
8. יודגש כי המפעילה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה
הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת
הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח
ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני
תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר,
כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים
שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון
אחר שיציע האתר
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על
קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את מפעילת האתר לספק את המוצרים, והוא רק
מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
10. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת
את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המפעילה, מפעילת האתר תיצור
קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.


ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל
זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת
האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם
בגין העסקה כולל דמי המשלוח, במידה והיו כאלו. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין או לאחר קבלת הסחורה במחסני
הספק, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר
ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התוויות עליו במידה וקיימות כאלו כפי שהתקבל. במידה
והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* המפעילה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
* ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת
למוצר - תוך 14 יום מקבלתו.
* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד 15 יום (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי
3. פריטים אשר נפגמו במשלוח יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה
על ידנו ללא כל תמורה מיד עם הגעת הפריט הפגום.
4. פריט שימצא לא תקין , יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש. הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי
תקין והחזרתו אל הלקוח יחולו על מפעילת האתר
5. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
6. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
7. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממכירה מיוחדת / מבצע / הטבה והלקוח הביע עניין להחזירם-
החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או
בניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם. במידה ויבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)-
שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.


אספקה ומשלוחים
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברת שליחויות במסגרת זמן האספקה שהובטח
במכירה.
2. סכום דמי המשלוח (במידה וקיים) יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח
לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
3. המשלוחים מבוצעים לרוב ע"י חברת שליחויות. התחייבות חברת השליחויות להביא את המשלוח
ליעדו עד 7 ימי עסקים (ימי עסקים לא כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, וחג. במהלך ימי חול
המועד ייתכנו עיכובים במשלוחים), כל זאת למעט ישובים הנחשבים על ידי חברת השליחויות
כיעדים חריגים (להלן רשימת הישובים החריגים) זמן האספקה יהיה עד 10 ימי עסקים
4. מפעילת האתר אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
5. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים.
מפעילת האתר רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום
טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה
לספקה.
6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
7. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני
העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף
שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את
העסקה שבוצעה.

אחריות מפעילת האתר
1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה
ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל
את ההזמנה הספציפית.
2. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,
חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו
ישיר ו/או נזק תוצאתי.
4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או
הספק ו/או מפעילת האתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבדים.
5. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם
בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או
במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
6. מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם מי מהלקוחות
סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות
למפעילת האתר במייל anita.yavin@gmail.com או בטלפון 054-3995004 והפנייה תטופל
בהקדם
זכויות יוצרים
1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,
תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של
מפעילת האתר מראש ובכתב
2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים
המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר
מראש ובכתב.
3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא
לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
4. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר,
לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.
6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או
פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט
פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי הפרטים לרכישה יהיו כפופים למדיניות
הפרטיות של "אניטה יבין – התפתחות תינוקות"

שמירה על סודיות
1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבי, על פי חוק.
2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות
המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה
בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק
מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין
ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4. מפעילת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחות.
5. מפעילת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לצד ג' בשום מקרה.
6. מפעילת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת,
מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים
בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר, נזקים,
קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל
מפעילת האתר או אצל מי מספקיה
7. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר
(לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של
הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב
המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצ"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו
באמצעותו.
x

#{title}

#{text}

#{price}